Apie PLSA

  1. Bendroji dalis

1.1. Pasaulio lietuvių sporto asociacija (sutrumpintai PLSA), (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Pasaulio lietuvių sporto asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.3. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais įstatymais ir teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.4. Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

  1. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

2.1. Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

2.1.1. vienyti visus pasaulio lietuvius ir jų organizacijas, besidominčias Lietuvos ir lietuvių sportu,

siekti plačiai paskelbti Lietuvoje bei pasaulyje apie žymių lietuvių sporto organizatorių, sportininkų, sporto teisėjų, sporto žurnalistų, rėmėjų nuopelnus sportui ir jų atminimą garbingai įamžinti, saugoti senąsias lietuvių sporto šeimų, giminių ir organizacijų tradicijas, suburti visą lietuvių sporto visuomenę naujam gyvenimui, kurti naujas tradicijas tautiniu, kultūriniu, dorovės, kilnumo pagrindu ir jas puoselėti;

2.1.2. rinkti ir archyvuoti visą medžiagą, susijusią su Lietuvos ir lietuvių sportu;

2.1.3. rengti minėjimus, mokslines konferencijas;

2.1.4. įamžinti Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius sportininkus, žuvusius okupacijų metais;

2.1.5. įkurti miestuose sporto muziejus, memorialinius butus, kambarius, sporto stadionuose įamžinti sporto veikėjų atminimą;

2.1.6. steigti sporto parkus, sporto giraites, sporto ąžuolynus ir sporto šlovės alėjas;

2.1.7. steigti sportininkams ir sporto veikėjams gydymo centrus ir reabilitacijos centrus, pensionatus;

2.1.8. įrengti kapinėse lietuvių sporto organizatorių, sportininkų, sporto teisėjų, sporto žurnalistų ir rėmėjų panteonus visose Lietuvos didžiuosiuose miestuose, taip pat kitose Lietuvos gyvenvietėse pagal jų poreikį;

2.1.9. rengti įvairias sporto šventes ir sporto varžybas;

2.1.10. rengti koncertus, parodas, temines išvykas, ekskursijas ir kitus renginius, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams;

2.1.11. išsaugoti Lietuvoje ir kituose kraštuose iškilių lietuvių sporto organizatorių, sportininkų relikvijas ir istoriškai reikšmingas vietoves, gyvenvietes ir statinius;

2.1.12. inicijuoti ir remti dokumentinių filmų kūrimą apie Lietuvos sportą ir jam nusipelniusius žmones;

2.1.13. inicijuoti įstatymus dėl rentų suteikimo žymiems sportininkams, sporto organizatoriams, sporto treneriams, sporto teisėjams, sporto žurnalistams ir kitiems žmonėms, nusipelniusiems Lietuvos sportui.

2.2. Asociacija gali:

2.2.1. turėti savo nuosavas patalpas, himną, herbą, antspaudą, simboliką ir apdovanojimus;

2.2.2. gali suteikti Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardus;

2.2.3. vykdyti kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, atitinkamai papildžius ir įregistravus juridinių asmenų registre Asociacijos įstatų pakeitimus;

2.2.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.5. licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti atitinkamus leidimus, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas;

2.2.6. bendradarbiauti su Lietuvos, Europos ir pasaulio valstybių vyriausybinėmis, sporto ir visuomeninėmis sporto organizacijomis, olimpiniais ir parolimpiniais komitetais, taip pat bendradarbiauti su mokslo universitetais, akademijomis, institutais ir kitomis taikiomis organizacijomis;

2.2.7. būti paramos gavėja.